Translate
termsOfUseHeader
Общи условия за използване на

THE LITTLE GYM® EUROPE 


Настоящите общи условия се прилагат към използването на всички части на уебсайтовете www.thelittlegym.eu и www.thelittlegymfranchise.eu  (наричани по- нататък „сайтът“ или „този сайт“, или „нашият сайт“), създадени от компанията The LifeSkills Company S.A.(наричана по-нататък „The Little Gym® Europe“ или „TLGE“, или „ние“), Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brussels.

Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на тези Общи условия, както и всички други условия, определени чрез сайта, и всички приложими закони. С достъпа и сърфиране в сайта, ти приемаш, без ограничения и безусловно, тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, не трябва да използвате Сайта.

Ние не носим отговорност или отговорност за щети или наранявания, причинени от използването на сайта (като пропуски или неточно представяне). Както при всяка друга информация на световната мрежа, ние не гарантираме, всяка информация, услуги или стоки, предоставена на или чрез сайта.

 
Общи указания
Информацията, изложена в или достъпна чрез сайта, е възможно да не бъде изцяло вярна или пълна. Въпреки че се опитваме нашият сайт да е точен, ние не гарантираме или потвърждаваме верността или надеждността на всякаква информация или съдържание, която се намира на, разпространява чрез или е достъпна от сайта. С настоящото Вие приемате, че всяко уповаване на някаква информация или съдържание в този сайт е предмет на Ваш собствен риск.
 

Забранено е публикуването или предаването на всякакъв незаконен, заплашителен, клеветнически, опозоряващ, нецензурен, скандален, провокаторски, порнографски или опетняваш материал или всякакъв материал, който би могъл да представлява или да поощрява поведение, което би могло да се разглежда като криминално престъпление, да води до гражданска отговорност или по друг начин да нарушава всеки един закон. Ние ще сътрудничим изцяло с всички правоприлагащи органи или при издадена съдебна заповед, изискващи или препоръчващи разкриване на самоличността на всеки, който публикува подобна информация или материали. Ние не носим отговорност за публикациите, предаването, информацията или съдържанието на сайта, или за всяка грешка, опозоряване, клевета, набеждаване, пропуск, лъжа, нецензурност, порнография, опетняване или неточност, съдържаща се във всякакви подобни публикации, предавания, информация или съдържание на сайта.


Щети и вреди
Ние няма да носим отговорност за всякакви преки, косвени, индиректни или наказателни щети или вреди, включително, но не само, грешки, пропуски, печатни грешки, забавяния на предаването, прекъсвания, изтриване на файлове и забавяне на работата, за Вашето уповаване или използване на всякаква информация, услуга или стока, предоставени на или чрез сайта, или за всякакво неуспешно изпълнение, причинено или произтичащо от използване на или достъп до всякакво съдържание или информация в сайта, съдържанието на всеки сайт или уебсайтове, свързани с хипервръзка към сайта, дори ако сме небрежни и/или сме били уведомени за вероятността за такива щети. Горното ограничение на отговорността е възможно да не се прилага към Вас, ако приложимото право не разрешава подобни ограничения.
 
Обезщетение
Вие се съгласявате да пазите, обезщетявате и предпазвате нас, нашите дъщерни компании, служители, директори, чиновници, агенти, доставчици на материал или връзки и интернет доставчици от всякакви и всички загуби, отговорности, искове, разходи и щети, включително, но не само, адвокатски хонорари, произтичащи от всякакъв иск, действие или търсене, от използване или във връзка с изпращане, предаване, публикуване или друг начин на комуникация с или към сайта.
 
Използване на материали и комуникации
Всякаква комуникация с или материал, който предавате към сайта по електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения или харесване е и ще бъде третирано като неповерителна и несобствена. Всичко, което предавате или публикувате се превръща в наша собственост или собственост на наши филиали и може да бъде използвано за всякаква цел, включително, но не само, за възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване. Освен това ние имаме право да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всеки вид на комуникация със сайта за всякаква цел, включително, но не само, за разработване, производство и маркетинг на продукти с използване на подобна информация, освен ако не е посочено друго в нашата политика за поверителност. добавете препратка към политиката за поверителност 

 

Вие съответно предоставяте на TLGE изключително разрешение за възпроизвеждане на съдържанието, което сте предали на сайта и публичното му споделяне в световното интернет пространство и без ограничение във времето, без да имате право да искате някаква финансова или друга компенсация в замяна.

Само Вие носите цялата отговорност за съдържанието и последствията от неговото разпространяване чрез сайта. Вие гарантирате, че притежавате всички необходими права и/или разрешения, които са необходими за публикуване в сайта, както е описано по-горе. Вие ще предпазвате TLGE от всякакви оплаквания, искове или действия на трети страни или всеки наблюдаващ орган с уважение. TLGE не извършва никакви предварителни проверки на съдържанието, предавано на сайта. Въпреки това, в случай на незаконно съдържание, което разумно може да се приеме, че представлява посегателство върху правата на трети страни, TLGE си запазва правото да не го разпространява или да го премахне от сайта, без предварително да уведоми този, който е предал съдържанието.

Безопасност

Няма предаване в мрежата на Интернет и метод за електронно съхраняване на данни, които да предоставят 100%-ва сигурност. Поради това ние не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личните данни и/или информация, която предоставяте на TLGE или по време на предаването й, или по време на нейното съхранение.

 
Авторско право и търговски марки
Всички търговски марки, авторски права, патенти, права на интелектуална или друга собственост, които се прилагат към сайта, остават собственост на TLGE по всяко време. Сайтът представлява защитени от авторско право произведение и бази данни, за които TLGE притежава авторските и продуцентските права. Текстовете, графиките, оформлението, илюстрациите, снимките, филмите и другите компоненти на сайта са защитени с авторско право. Всякакво копиране, адаптиране, промяна, превод, повторно преработване, публикуване или всякакъв друг вид употреба на целия или част от сайта, във всякаква форма или по всякакъв начин – електронен, механичен или друг, е строго забранено без предварителното писмено съгласие на TLGE. Съдържанието на базата данни е защитено юридически, което позволява на продуцента да забрани всякакво извличане и/или повторно използване на цялото или част от това съдържание. Всяко нарушение на тези права може да доведе до завеждане на криминално или гражданско производство.

Имената, логата и другите знаци, които са използвани в сайта, са законово защитени търговски марки и/или търговски имена. Всяко използване на тези или подобни знаци е строго забранено без предварителното писмено разрешение на TLGE.

Хипервръзки
Сайтът може да препраща към уебсайтове, които не се поддържат от или не са свързани с нас. Хипервръзките се предоставят като услуга за Вас и не се спонсорират нас или филиали на сайта. Ние не преглеждаме някакви или всички сайтове, свързани с хипервръзка към сайта, и не носим отговорност за съдържанието на някакви други уебсайтове. Рискът от достъп до препратките е за Ваша сметка и ние не предоставяме гаранции за съдържанието, изчерпателността или верността на тези препратки или сайтове, свързани с хипервръзки към сайта. Освен това ние не одобряваме косвено уебсайтове на трети страни, свързани с хипервръзки към сайта.
 
Политики и процедури
Всяка единица на The Little Gym® е независима собственост на и се управлява от франчайзинг. Вследствие на това всеки франчайзинг на The Little Gym® е приел собствени политики и процедури в съответствие със своите бизнес операции. Това включва, но не само, индивидуално връщане на суми. Моля, свържете се с отделния франчайзинг за повече информация.
  
Информация на трета страна
Сайтът може да съдържа препратки към или информация на трети страни, включително информация, получена от или вследствие на браншови или пазарен анализ. Браншовите публикации обикновено посочват, че съдържащата се в тях информация е получена от надеждни източници, но верността и изчерпателността на информацията не са гарантирани. Освен това оценки или прогнози на трети страни не се проверяват независимо от TLGE и TLGE нито приема, нито прави заявления относно тази информация.
 
Гаранции
Информацията и справочните материали, съдържащи се в сайта, са предназначени само за личната информация на читателя. Чрез влизането в и взаимодействието със сайта Вие се съгласявате да предпазвате нас и нашите филиали от вреди и ни освобождавате от отговорност за съдържанието. Ние не предоставяме заявления или гаранции за изчерпателността или верността на съдържанието на сайта или информацията, или друг материал на сайта. Ние нямаме претенции за верността на информацията и другите материали на сайта. Вие трябва да предприемете съответните предпазни мерки за проверка на цялата подобна информация. Ние не носим отговорност за печатни грешки, грешки в оформлението или невярна информация, пропуски, технически неточности или други грешки, съдържащи се в сайта.

 

Нашите продукти и услуги носят гаранция, ако има такава, само съгласно условията на писмено споразумение между нас и купувача.

С изключение на гаранциите в подобни писмени споразумения, ние с настоящото отхвърляме всички гаранции и условия по отношение на продукти или услуги, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за пригодност за продажба, пригодност за определена цел, право на иск и ненарушения на закона.

Материалите, услугите и информацията в сайта се предоставят "каквито са", без всякакви гаранции или представяния от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранциите и условията за пригодност за продажба, пригодност за определена цел, право на иск и ненарушения на закона.

  
Други
Общите условия, посочени в сайта, се определят и тълкуват според белгийското право, без да въвеждат в действие неговите конфликти или законови условия. Единствена юрисдикция за спорове, произтичащи от използването на сайта, имат съдовете в Брюксел.

 

Ако някаква част от общите условия се смята за незаконна, нищожна или нямаща искова сила, тази част ще се разглежда като делима и няма да повлияе върху валидността и исковата сила на всички останали условия. Ние можем, по собствена преценка, да заменяме или променяме подобни условия с друго условие.

Всяко неуспешно или забавено упражняване на право в резултат на общите условия няма да се тълкува като от отказ от такова право. Всяко неуспешно упражняване на право или частично упражняване на право не възпрепятства по-късното упражняване на това право или всяко друго право в резултат на общите условия.

Общите условия определят цялото разбиране и споразумение между нас по отношение на сайта и всички материали, комуникации, предавания или публикувания в сайта.

Ние си запазваме правото да ревизираме общите условия по всяко време чрез актуализиране на тази публикация. Когато това се прави, ние ще поставим актуализираната дата в долната част на тази страница. Вие сте обвързани с всички подобни редакции и трябва периодично да прочитате и преглеждате общите условия, за да сте запознати с последната версия.Този документ е актуализиран последно на 26 февруари 2016 г.